Záručné podmienky

Vymedzenie pojmov

  • Predávajúci - prevádzkovateľ predajne železiarstva MITO Skalica
  • Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  • Tovar - produkty alebo služby v ponuke predajne MITO Skalica

Prevzatie tovaru

Osobný odber tovaru je možný v predajni Partizánska 16, 909 01 Skalica.
V prípade, že tovar nie je v predajni skladom, zákazník bude na to upozornený a bude dohodnutý termín vyzdvihnutia tovaru.

Záručná doba, zodpovednosť za chyby

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 12 mesiacov, na vybrané druhy produktov je záručná doba 24 mesiacov. Záruku je možné uznať len pokiaľ sa jedná o výrobnú alebo konštrukčnú chybu spôsobenú výrobcom. Ak nebude pri oprave nájdená chyba spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s opravou a výkonom servisného technika kupujúci.

Záruka za akosť nezahŕňa škody na tovare vzniknuté: bežným opotrebením, preťažovaním, zásahom neautorizovaného servisu, nevhodným použitím alebo zanedbanou starostlivosťou o výrobok, používaním neoriginálneho alebo nevhodného príslušenstva.

Záruku nie je možné uplatniť pokiaľ nebol predložený originál záručného listu, chýba štítok s výrobným číslom alebo je štítok nečitateľný, pokiaľ sa líšia údaje na výrobnom štítku a záručnom liste, pokiaľ nebol dodržaný návod na obsluhu a výrobok bol používaný pre iné účely.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci nemá po dobu trvania záručnej opravy nárok na zapožičanie náhradného stroja.

Reklamácie

Chyby tovaru zistené pri preberaní ako aj chýbajúce množstvo, musia byť predávajúcemu oznámené ihneď po prebratí tovaru. Skryté chyby tovaru musia byť oznámené ihneď po ich zistení, najneskoršie však do konca záručnej doby. Oznámenie nedostatkov musí byť vykonané písomne, doklady musia preukazovať oprávnenosť reklamácie . Neoznámenie chýb v stanovenej lehote má za následok zánik práva kupujúceho na reklamáciu. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný až do vybavenia reklamácie oddelene. S reklamovaným tovarom je bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho neprípustné disponovať alebo nakladať spôsobom, ktorý by mohol sťažiť alebo znemožniť overenie reklamovaných nedostatkov.

Ohlásenie chýb musí mať písomnú formu. Kupujúci v nej musí uviesť číslo faktúry, dodacieho listu, číslo kúpnej zmluvy, príp. iných dokladov, ktoré má k dispozícií a chyby popísať, príp. uviesť, ako sa prejavujú. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prehliadku reklamovaného tovaru. Pokiaľ je reklamácia oprávnená môže predávajúci podľa svojho uváženia, buď odstrániť zaistené chyby v priebehu zákonnej lehoty, alebo dodať novú dodávku za pôvodných podmienok.

Po dohode s kupujúcim je možné reklamáciu riešiť rovnako poskytnutím primeranej zľavy na tovar. Zľava z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez chýb a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s chybami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Akékoľvek iné nároky kupujúcemu neprináležia.

Úplný proces reklamácie sa riadi podľa platného reklamačného poriadku našej predajne.