Právne informácie

Podmienky prevádzky

Požičovňa náradia - história spoločnosti
Prevádzkovateľ internetových stránok www.mito-skalica.sk vydáva tieto podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek a s okamžitou účinnosťou ich dopĺňať a meniť. Vstupom na tieto internetové stránky používateľ akceptuje tieto podmienky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto stránky. Majetkové práva k internetovým stránkam www.mito-skalica.sk ako predmetu duševného vlastníctva vrátane ich obsahu, súborov, grafického dizajnu a zdrojového kódu vykonáva v zmysle Autorského zákona Prevádzkovateľ.
Internetové stránky www.mito-skalica.sk obsahujú grafické a iné prvky, predstavujúce duševné vlastníctvo spoločnosti, ktoré podlieha ochrane podľa osobitných predpisov (napr. ochranné známky).
Prevádzkovateľ poskytuje používateľovi právo využívať stránky www.mito-skalica.sk výhradne pre jeho osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok alebo ich častí, najmä kopírovanie, rozširovanie, publikácia alebo akékoľvek použitie na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané a používateľ sa tým vystavuje riziku trestného stíhania alebo uplatnenia nároku na náhradu škody v občianskoprávnom konaní.
Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že všetky informácie (texty, fotografie, mapové podklady a ostatné dáta) boli získané z voľne dostupných zdrojov informácií (informácie a dáta podliehajúce príslušným verejným licenciám a/alebo s príslušýnm prehlásením autora o voľnom použití), zo zdrojov získaných so súhlasom autora o použití výhradne na stránke mito-skalica.sk a vlastnou tvorbou autorov webových stránok. Tieto informácie potom podliehajú príslušným autorským zákonom.
Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Obsah týchto internetových stránok sa poskytuje "Tak, ako je", bez akejkoľvek záruky. Prevádzkovateľ neručí za presnosť a úplnosť obsahu na týchto stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek meniť obsah na týchto stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ v rámci svojich prevádzkových možností dbá o správnosť a aktuálnosť obsahu stránok, ale sa zároveň nezaväzuje obsah stránok aktualizovať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré prebral z iných zdrojov ani za obsah stránok tretích strán, na ktoré stránky www.mito-skalica.sk odkazujú. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach.
Ochranné známky
Logá, obrázky, grafiky a signifikácie, nachádzajúce sa na týchto stránkach sú zákonom chránené registrované ochranné známky. Preberanie, použitie, ukladanie, kopírovanie, rozširovanie a prenášanie log, obrázkov, grafík a ochranných známok je dovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa a majiteľov týchto ochranných známok. V prípade porušenia autorských práv a ochrany registrovaných ochranných známok je majiteľ ochrannej známky voči porušovateľovi autorského práva a osobe vyvlastňujúcej registrovanú ochrannú známku oprávnená použiť prostriedky garantované platnými právnymi predpismi.
Hypertextové odkazy
Internetové stránky www.mito-skalica.sk môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a nevyjadruje sa o nich a ich obsahu, ani ich nepropaguje ako svoje vlastné, pretože nemá možnosť ovplyvňovať informácie nachádzajúce sa na nich a nezodpovedá za obsah a informácie, ktoré sú na nich prezentované. Odkazy na takéto externé webové stránky zverejnené Prevádzkovateľom sú poskytnuté iba pre pohodlie používateľa a používanie takýchto stránok je na vlastné riziko.
Podmienky používania internetových stránok www.mito-skalica.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Aktuálne znenie podmienok bolo zverejnené 1.8. 2012.