Záručné podmienky

Na všetky dodané výrobky a vykonanú montáž poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ zmluvne nie je dohodnutá dlhšia záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na:
  • závady alebo poškodenie spôsobené iným použitím výrobku, než ku ktorému je určený
  • závady spôsobené neodbornými zásahmi do výrobku
  • závady spôsobené poškodením výrobku pri preprave
  • závady spôsobené zásahom vyššej moci (úder blesku, požiar, záplavy....)
Každú reklamáciu je nutné uplatňovať písomne, telefonicky alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie popíšte, ako sa prejavuje závada výrobku, prípadne za akých okolností k závade došlo.
V prípade neoprávnenej reklamácie alebo mimozáručnej opravy bude účtovaná práca servisného technika a použitý materiál podľa aktuálneho cenníka.