Etický kódex spoločnosti

Politika kvality

Spokojný zákazník - naša najvyššia priorita

  • Kvalita je vecou každého z nás - každý deň.
  • Zodpovednosť vedenia firmy za zavádzanie a uplatňovanie systému kvality je nezastupiteľná.
  • Zákazníkom je každý, komu odovzdáme svoju prácu.
  • Viac vedomostí, viac profilu
  • Rýchla a kvalitná obsluha zákazníka a technické parametre výrobku sú základom našej vysokej konkurenčnej schopnosti.
  • Našim kapitálom sú naše schopnosti a naša značka.
  • Neobávaj sa problémov - obávaj sa len nedostatku tvorivých,konštruktívnych a správnych reakcíí na ne.
  • Trvalé zlepšovanie systému a dodržiavanie zákonných požiadaviek vo vzťahu k zákazníkom.
  • Mysli globálne konaj lokálne - spoločnosť podporuje regionálne aktivity.

Etický kódex

Naša spoločnosť považuje etiku za integrálnu súčasť svojich podnikateľských aktivít. Rozhodla sa prijať Etický kódex, aby jasne deklarovala svoj postoj k spoločenským a kultúrnym hodnotám a k pravidlám čestnej hospodárskej súťaže. V duchu svojej vízie chceme byť pre svojich zákazníkov stabilným a silným partnerom v poskytovaní služieb umožňujúcich zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity svojich partnerov.
Hlásime sa k spoločenskej zodpovednosti, ktorá vyplýva z našej podnikateľskej činnosti, vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným skupinám a prijímame záväzok morálnej zodpovednosti za všetky následky, vyplývajúce z našich konaní a rozhodnutí.
Etický kódex je verejne deklarovaným záväzkom našej spoločnosti dodržiavať zákony, rešpektovať ľudské práva v zmysle Deklarácie všeobecných ľudských práv, byť sociálne a ekologicky orientovaným podnikateľským subjektom.
Etický kódex má viesť k integrite myslenia, slov a konania spoločnosti. Našou povinnosťou je konať v súlade s týmto kódexom a spolupodieľať sa na vytváraní prostredia úcty, profesionality a dôvery voči všetkým ľuďom.

Zodpovednosť voči zákazníkom

Naša spoločnosť vychádza z presvedčenia, že vo sfére služieb úspech firmy stojí predovšetkým na troch pilieroch: kvalite služieb, etike pracovníkov a adekvátnej cene za služby. Nikto z pracovníkov MITO nesmie hazardovať s dôverou zákazníkov.

MITO sa chce stať nenahraditeľným partnerom pre svojich zákazníkov. Kvalita, zodpovednosť, spoľahlivosť a čestnosť sú základy akejkoľvek komunikácie so zákazníkom.

Pri propagovaní ponúkaných služieb a výrobkov našej spoločnosti používame pravdivé a komplexné informácie, aby sa zákazník mohol vždy rozhodnúť na základe faktov.

Každý zamestnanec musí mať pri všetkých svojich aktivitách na zreteli, že naša spoločnosť je orientovaná zákaznícky a že jej ekonomická situácia a ďalší rozvoj závisia od spokojnosti zákazníkov s jej službami. Preto vo vzťahu k zákazníkom musíme všetci vychádzať z úcty k zákazníkom a urobiť všetko preto, aby zákazník bol so službami našej spoločnosti spokojný.

Správanie k zákazníkom je vždy zdvorilé, čestné a zodpovedné. Dbáme o to, aby boli uspokojené želania a požiadavky zákazníka a vyvíjame maximálne úsilie, aby sa našlo vzájomne výhodné riešenie.

Pokiaľ nemôžeme z nejakého dôvodu splniť dohodnuté požiadavky a termíny, neodkladne informujeme o tejto skutočnosti zákazníka a hľadáme s ním alternatívne riešenie.

Chránime majetok našich zákazníkov a nepoškodzujeme ich dobré meno. Všetci, ktorí sa dostanú do styku s informáciami o zákazníckej firme, považujú tieto informácie za dôverné a zabezpečia ich ochranu pred možným zneužitím v neprospech zákazníka.

Naša spoločnosť má vyhranený postoj ku korupcii a k úplatkom. Poskytovanie úplatkov je pre našich zamestnancov neprípustné! Nikdy nepožadujeme úplatok v akejkoľvek podobe a neprijímame dary, ktoré by nás zaväzovali zvýhodniť niektorého zákazníka alebo poškodiť vlastnú firmu s výnimkou drobných reklamných predmetov.